Pokličite nas na

Kakovost

Kakovost je osnovna usmeritev podjetja.

Naši izdelki morajo v celoti ustrezati zahtevam, ki jih določajo nacionalni in mednarodni predpisi in standardi. Izdelki naj zadovoljujejo zahtevnega kupca, tako glede na funkcionalnost oz. uporabnost, ravno tako pa naj bodo prijazni do človeka in okolja. Kakovost podjetja pomeni tudi spoštovanje dogovorjenih rokov, razpoložljivost izdelkov, konkurenčne cene, do kakovosti poslovanja v celoti.

Za kakovost je najprej odgovoren direktor podjetja, ki planira in usmerja vse aktivnosti za doseganje kakovosti. Svoj del odgovornosti za kakovost nosijo vsi zaposleni v podjetju glede na pristojnosti in odgovornosti pri delu. Vpeljani sistem kakovosti bomo vzdrževali na ravni zahtev pridobljenega standarda ISO 9001:2015.

Sistem kakovosti je dokumentiran v POSLOVNIKU KAKOVOSTI, le-ta pa je usklajen s prakso.

Splošni cilji kakovosti so naslednji:

  • izboljšati pomembne značilnosti kakovosti izdelkov;
  • tehnologija mora biti ekološko neoporečna;
  • izboljševati procese, ki ne dosegajo sprejemljivih zahtev kakovosti;
  • povečevati učinkovitost podjetja s stalnimi izboljšavami, zmanjševanjem stroškov kakovosti ter
    izboljševanjem poslovanja podjetja v celoti.

Konkretni in okvantificirani cilji kakovosti so sestavni del letnih programov kakovosti, ti pa so sestavni del letnega plana poslovanja.

Osnovni cilj je: proizvajati in prodajati kakovostne izdelke, ki zadovoljijo potrebe in zahteve kupca. Težimo h kakovosti, ki predstavlja optimalno kakovost glede na dolgoročne ekonomske učinke, v skladu s poslovno politiko podjetja. Pri oceni kakovosti ima mnenje kupcev odločilen pomen.